Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

Verkenningen Nederlandse Krijgsmacht 2020-2030

Welke krijgsmacht heeft Nederland de komende jaren nodig? Welke opties zijn er? Om houvast te krijgen over de toekomst heeft de Nederlandse Krijgsmacht verkenningen laten uitvoeren.


Toekomstscenario´s

De Verkenningen hebben vier toekomstscenario’s opgeleverd. De scenario’s MULTILATERAAL,
MULTIPOLAIR, NETWERK en FRAGMENTATIE maken vooral duidelijk hoe – en met welke gevolgen –
de wereld zich de komende twee decennia op hoofdlijnen zou kunnen ontwikkelen. De vier scenario’s
hangen samen met de vraag: om welke actoren gaat het in de toekomst en hoe gaan zij met elkaar om? De scenario’s helpen de wereld beter te begrijpen en de betekenis van hedendaagse gebeurtenissen, ontwikkelingen en onzekerheden te doordenken. Zij zijn gebruikt als toetssteen voor de beleidsopties.

Beleidsopties
De vier beleidsopties die in het kader van de Verkenningen zijn ontwikkeld, bieden uiteenlopende
keuzemogelijkheden bij het bepalen van de Nederlandse defensie-inspanning in een
langetermijnperspectief. De vier beleidsopties VEILIG BLIJVEN, KORT EN KRACHTIG, VEILIGHEID
BRENGEN en VEELZIJDIG INZETBAAR geven dus geen blauwdruk van de krijgsmacht in de toekomst,
maar ze schetsen een ontwikkelrichting waar de komende jaren naartoe kan worden gewerkt. De
beleidsopties onderscheiden zich van elkaar doordat in elke optie andere accenten worden gelegd op de strategische functies van de overheid en van de krijgsmacht.

Download en bekijk alle rapporten (uitgebreide versie telt maar liefst 317 pagina´s) via de site van het Ministerie van Defensie.


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.